ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน พร้อมส่งมอบ
สวนสัตว์ดุสิตมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน พร้อมส่ง งบประมาณ ๑,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีกำหนดการจำนห่ายซองเอกสารสอบราคาในราคาซองละ ๓๐๐.๐๐ บาท ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์ดุสิต เลขที่ ๗๑ ถนนพระราม ๕ ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่อง จัดหาผู้บริหารสวนน้ำสันทนาการสำหรับเด็ก ภายในสวนสัตว์ดุสิต
ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะเชิญชวนเพื่อจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารสวนน้ำสันทนาการสำหรับเด็ก ภายในสวนสัตว์ดุสิต เนื้อที่ประมาณ ๑,๖๘๕ ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ (สาม) ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมค่าเช่าขั้นต่ำให้กับสวนสัตว์ฯ ปีละ ๔,๒๘๓,๗๒๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และจัดเก็บค่าบริการตามอัตราที่สวนสัตว์ฯ กำหนด ด้วยวิธีคัดเลือกผู้ประกอบการ ตามเงื่อนไขการคัดเลือกและเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่อง จัดหาผู้บริหารสวนน้ำสันทนาการสำหรับเด็ก ภายในสวนสัตว์ดุสิต
ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะเชิญชวนเพื่อจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารสวนน้ำสันทนาการสำหรับเด็ก ภายในสวนสัตว์ เนื้อที่ประมาณ 1,685 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน 3 (สาม) ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมค่าเช่าขั้นต่ำให้กับสวนสัตว์ฯ ปีละ 4,283,720.00 บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และจัดเก็บค่าบริการตามอัตราที่สวนสัตว์ฯ กำหนด ด้วยวิธีคัดเลือกผู้ประกอบการ ตามเงื่อนไขการคัดเลือกและเอกสารแนบท้ายประกาศ (ตามไฟล์แนบ)
ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเครื่องฉายภาพยนตร์กึ่งเครื่องเล่น ๔ มิติ ภายในบริเวณสวนสัตว์ดุสิต

ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะจัดหาผู้ประกอบการเครื่องฉายภาพยนตร์กึ่งเครื่องเล่น ๔ มิติ ภายในบริเวณสวนสัตว์ดุสิต ระยะเวลาประกอบการ ๑ ปี (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)

ขอเชิญท่านผู้สนใจขอดูรายละเอียดเอกสาร และซื้อเอกสารเสนอผลตอบแทน ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์ดุสิต ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๘๑๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๖, ๑๓๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่อง เชิญชวนว่าจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะเชิญชวนว่าจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด งบประมาณเฉพาะค่าก่อสร้าง ๔๓,๕๕๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ค่าออกแบบ ๗๘๗,๑๘๘.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

ขอเชิญผู้ที่สนใจจะเสนองานแบบตามประกาศนี้สามารถติดต่อขอรายละเอียด และซื้อเอกสารเสนองานในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์ดุสิต ในระหว่างวันที ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒-๒๘๑-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๗ และ ๑๓๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่อง เชิญชวนว่าจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารลานจอดรถ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะเชิญชวนว่าจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารจอดรถ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด งบประมาณเฉพาะค่าก่อสร้าง ๘๒,๖๐๔,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบสองล้านหกแสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ค่าออกแบบ ๑,๔๗๐,๕๗๗.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

ขอเชิญผู้ที่สนใจจะเสนองานแบบตามประกาศนี้สามารถติดต่อขอรายละเอียด และซื้อเอกสารเสนองานในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์ดุสิต ในระหว่างวันที ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒-๒๘๑-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๗ และ ๑๓๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงป้ายทางเข้าสวนสัตว์ ๔ ประตู ภายในสวนสัตว์ดุสิต (ป้ายให้ความรู้, ป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายชี้เส้นทาง)

ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงป้ายทางเข้าสวนสัตว์ ๔ ประตู (ป้ายให้ความรู้, ป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายชี้เส้นทาง) ภายในสวสัตว์ดุสิต จำนวน ๑ งาน เป็นเงินจำนวน ๗,๘๖๔,๐๐๐.๐๐ (เจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารแนบ

ขอเชิญท่านผู้สนใจติดต่อขอดูรายละเอียดและซื้อเอกสาประกวดราคาได้ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์ดุสิต ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ หรือ ทางเว็บไซด์ www.zoothailand.org หรือ ๐๒-๒๘๑๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๖ - ๑๓๘

   1 2Engine by MAKEWEBEASY