การศึกษา
โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
ที่มาของโครงการ
     การดำเนินงานขององค์การสวนสัตวืและแผนปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งภารกิจในยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  ได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศ ซึ่งมีกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบบูรณาการที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ในการพัฒนางานด้านการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปกับภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านขององค์การสวนสัตว์ ได้แก่ การอนุรักษ์ การพักผ่อนหย่อนใจ การค้นคว้าศึกษาวิจัยและการให้การศึกษา โดยแผนงานโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งจะมีผลในการก้าวไปสู่การพัฒนาความเป็นสถาบันสวนสัตว์ศึกษา(Zoo Academy)  เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Life-long Learning) มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในระบบการศึกษา(Formal Education)
 
จุดประสงค์ของโครงการ
   • นักเรียน และเยาวชนได้เรียนรู้และรู้จักใช้ประโยชน์จากสวนสัตว์ ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของการเรียนรู้นอกชั้นเรียน
   • สวนสัตว์สามารถพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน และเยาวชน(Learning Organization)
   • สวนสัตว์สามารถตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ ในการส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่โรงเรียนสามารถใช้บริการได้สะดวก
   • นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการดำเนินงานในโครงการ
   • จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ดุสิต ตามโปรแกรมประเภทกิจกรรมการเรียนรู้ ไป-กลับ 1วัน จำนวนนักเรียน 100,000 คนต่อปี
   • ผลการประเมินความรู้ ของนักเรียนที่เข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ดุสิต ผ่านเกณฑ์การประเมิน 100% (นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ 75%ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน) 
 
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
     

การศึกษา
- สัมมนานักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๕
- โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต
- การอบรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ดุสิต
- สวนสัตว์สู่ชุมชน สวนสัตว์ดุสิต
ดูทั้งหมดEngine by MAKEWEBEASY