การศึกษา
สวนสัตว์สู่ชุมชน สวนสัตว์ดุสิต

 

ความเป็นมา
     สวนสัตว์สู่ชุมชน Zoo Outreach เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของแผนงานการส่งเสริมการศึกษาที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงาน ลักษณะของกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ คือ สวนสัตว์สู่การศึกษาในโรงเรียนโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของงานสวนสัตว์ ถ่ายทอดกระบวนการการเรียนรู้จากตัวอย่างจริงโดยเฉพาะ สัตว์มีชีวิต และสื่อการสอนต่างๆ รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจและเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับนักเรียน ซึ่งมีการจัดเตรียมการโดยจัดทำเป็นหลักสูตร เน้นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงช่วงชั้นการเรียนระดับต่างๆ โดยมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามกลุ่มสาระวิชา เช่น กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลานามัย เป็นต้น
 
จุดประสงค์ของกิจกรรม 
   • เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในโรงเรียน
   • เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ในแบบของเครือข่ายความร่วมมือในเชิงบูรณาการ ความรู้จากโรงเรียนกับความรู้ของแหล่งเรียนรู้ภายนอก
   • เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้เกิดการยอมรับของนักเรียนและชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในชีวิตประจำวัน
   • เพื่อให้กิจกรรมของโครงการที่สำเร็จและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและชุมชนได้มีการเผยแพร่สู่สังคม
   • เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ไปสู่เยาวชน
   • เพื่อปลูกฝังแนวความคิดและทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ให้กับเยาวชนในพื้นที่
   • เพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายในการอนุรักษ์สัตว์ป่า
 
ผลการดำเนินงาน
   • สวนสัตว์ดุสิตสามารถส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนได้
   • สวนสัตว์ดุสิตสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ในแบบเชิงบูรณาการได้
   • นักเรียนและคนในชุมชนเกิดความคิด และทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์สัตว์ป่า และป่าไม้มากขึ้น
 
   
         
   
         
   
         
       

การศึกษา
- สัมมนานักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๕
- โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต
- การอบรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ดุสิต
- สวนสัตว์สู่ชุมชน สวนสัตว์ดุสิต
ดูทั้งหมดEngine by MAKEWEBEASY