ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน จำนวน ๔ ห้อง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ้านพักพนักงานองค์การสวนสัตว์
ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมา ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน จำนวน ๔ ห้อง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบบ้านพักพนักงานองค์การสวนสัตว์ งบประมาณ ๕,๐๐๐.๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) สถานที่ปรับปรุง ซอยองครักษ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ราคากลาง ๔,๙๙๙,๓๒๕.๑๔ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทสิบสี่สตางค์) โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ และมีกำหนดการจำหน่ายซองเอกสารตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในราคาซองละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ขอเชิญผู้ที่สนใจสามารถซื้อซองเอกสารได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่ว กองอำนวยการ สวนสัตว์ดุสิต เลขที่ ๗๑ ถนนพระราม ๕ ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๘๑๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๖, ๑๓๗ (ในวันและเวลาราชการ) และทาง www.zoothailand.org
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 1 และ 2)
งานพัสดุและยานพาหนะของสวนสัตว์ดุสิต ได้นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 เผยแพร่ทางเว็บไซด์
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมษรเหลือจ่ายจากาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่อง จัดหาผู้ประกอบกิจการป้อนนมแพะและจำหน่ายผักสด ภายในสวนสัตว์ดุสิต
ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะจัดหาผู้ประกอบกิจการป้อนนมแพะและจำหน่ายผักสด ภายในสวนสัตว์ดุสิต ระยะเวลา ๑ ปี โดยมีกำหนดการซื้อเอกสารเสนอผลตอบแทน ในราคาชุดละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการสวนสัตว์ดุสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๒๘๑-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๖, ๑๓๗, ๑๓๘ หรือ www.dusit@zoothailand.org (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการร้านจักรยานบริการให้เช่า ภายในสวนสัตว์ดุสิต
ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะจัดหาผู้ประกอบกิจการร้านจักรยานให้เช่า บริเวณประตูทาเข้าสวนสัตว์ดุสิต ด้านประตูจิตรลดา ระยะเวลา ๑ ปี โดยมีกำหนดการซื้อเอกสารเสนอผลตอบแทน ในราคาชุดละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการสวนสัตว์ดุสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๒๘๑-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๖, ๑๓๗, ๑๓๘ หรือ www.dusit@zoothailand.org (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่อง จำหน่ายเศษเหล็กเสื่อมสภาพ (คละแบบ) ภายในส่วนจัดแสดงเกาะนก สวนสัตว์ดุสิต
ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะจำหน่ายเศษเหล็กเสื่อมสภาพ (คละแบบ) ภายในส่วนจัดแสดงเกาะนก สวนสัตว์ดุสิต ราคากลาง ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีกำหนดการขอรับเอกสารเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการสวนสัตว์ดุสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๒๘๑-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๖, ๑๓๗, ๑๓๘ หรือ www.zoothailand.org (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ จำนวน ๔ ประเภท ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๐

ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ จำนวน ๔ ประเภท จำนวนเงิน ๙,๖๒๒,๗๘๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

ขอเชิญท่านผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์ดุสิต ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซด์องค์การสวนสัตว์ www.zoothailand.org หรือ www.dusit@zoothai.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๘๑-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๖, ๑๓๗ ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประกาศจัดหาผู้ประกอบกิจการร้านอาหารบริการด่วน (Fast Food) ภายในสวนสัตว์ดุสิต

ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะจัดหาผู้ประกอบกิจการร้านอาหารบริการด่วน (Fast Food) ประเภท บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรุงสำเร็จยี่ห้อที่ได้รับมาตรฐาน พร้อมเครื่องปรุงรสชนิดต่าง ๆ บริเวณประตูทางเข้าสวนสัตว์สวนจิตรลดา ระยะเวลาประกอบกิจการ ๑ ปี 

ขอเชิญท่านผู้สนใจขอดูรายละเอียดเอกสาร และซื้อเอกสารเสนอผลตอบแทน ราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการสวนสัตว์ดุสิต ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.dusit@zoothailand.org หรือ ๐๒-๒๘๑-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๖, ๑๓๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศจัดหาผู้ประกอบการบริการเช่ารถเข็นเด็ก, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ ภายในสวนสัตว์ดุสิต

ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะจัดหาผุ้ประกอบการบริการเช่ารถเข็นเด็ก, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ ภายในสวนสัตว์ดุสิต ระยะเวลาประกอบการ ๑ ปี โดยมีกำหนดยื่นซองเสนอผลตอบแทน ณ กองอำนวยการสวนสัตว์ดุสิต ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

ขอเชิญท่านที่สนใจขอดูรายละเอียดเอกสาร และซื้อเอกสารเสนอผลตอบแทน ในราคาชุดละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๘๑-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๘ หรือ www.dusit@zoothailand.org

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก 6 ล้อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงเกาะนก
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้ออาหาร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ประจำปี พ.ศ. 2560

ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหาร พร้อมจัดส่ง สำหรับแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนประมาณ 100,000.00 ชุด ราคากลางชุดละ 20.00 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) โดย 1 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสวย+ไก่อบ พร้อมซอส บรรจุในกล่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้จัดหาและจัดส่ง ตามจำนวนที่สวนสัตว์ดุสิตจะสั่งซื้อเป็นคราว ๆไป รายละเอียดการดำเนินการและรูปแบบอาหารตามข้อกำหนด 

ขอเชิญท่านที่สนใจขอดูรายละเอียดและซื้อเอกสารการจัดหาในราคาชุดละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์ดุสิต ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 - 15 ธันวาคม 2559 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสวนสัตว์ดุสิต www.zoothailand.org, www.dusitzoo.org, ประกาศหน้าสำนักงานสวนสัตว์ดุสิต, หนังสือพิมพ์ศูนย์รวมข่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-281-2000 ต่อ 138 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงเกาะนก ภายในสวนสัตว์ดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การสวนสัตว์มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงเกาะนก ภายในสวนสัตว์ดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,076,600.00 บาท (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

มีกำหนดการจำหน่ายซองเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการ สวนสัตว์ดุสิต เลขที่ 71 ถนนพระราม 5 ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)

   1 2Engine by MAKEWEBEASY