การศึกษา
การอบรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ดุสิต
จุดประสงค์ของการอบรม
   • เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในสวนสัตว์ในช่วงวันหยุดและปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นการเสริมทักษะและเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้แก่เยาวชน
   • เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สวนสัตว์ และให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการเป็นสวนสัตว์
   • เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตใจที่ดีรู้จักการอนุรักษ์สัตว์ป่า
 
หัวข้อการอบรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ดุสิต รุ่นที่ 4  (16-17 มิถุนายน 2555)
   • ความคาดหวังของการเป็นอาสาสมัครสวนสัตว์
   • Why Zoo ทำไมต้องมีสวนสัตว์
   • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาสาสมัคร และการถ่ายทอดประสบการณ์
   • Field trip แบ่งกลุ่มอาสาสมัคร 3 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้งานภายในสวนสัตว์
      - โครงการสาธิตต้นแบบระบบก๊าซชีวภาพภายในสวนสัตว์ดุสิต
      - บทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต
      - เบื้องหลังความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ค่างห้าสีของสวนสัตว์ดุสิต
   • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค้างคาว และการออกแบบบ้านค้างคาว (2011-2012 ปีค้างคาวสากล)
   • การนำเสนอผลงานบ้านค้างคาว ของแต่ละกลุ่ม 
   • การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์
   • การประเมินผลกิจกรรม
 
ผลการดำเนินงาน
   • เยาวชนที่เข้าอบรมมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสวนสัตว์มากขึ้น
   • เยาวชนมีความเต็มใจ และพร้อมจะเข้าร่วมปฏิบัติงานกับพนักงานในสวนสัตว์ดุสิต
   • เยาวชนมีความรัก และรู้จักการอนุรักษ์สัตว์ป่ามากขึ้น
 
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
       

การศึกษา
- สัมมนานักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๕
- โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต
- การอบรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ดุสิต
- สวนสัตว์สู่ชุมชน สวนสัตว์ดุสิต
ดูทั้งหมดEngine by MAKEWEBEASY